Zakelijke Algemene Voorwaarden en Condities

ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN

 

Lees onderstaande voorwaarden vóór registratie als ENERGETIX Distributeur

  • Lees de algemene voorwaarden.
  • Verzeker u van het feit dat u op de hoogte bent van alle rechten en plichten als distributeur van ENERGETIX.
  • Heeft u nog vragen? Vraag uw Sponsor voor uitleg.
  • U mag als u dat wenst hulp inroepen van bijvoorbeeld een advocaat.
  • Weet dat ook hier geldt: loon naar arbeid.
  • Elke vorm van ondernemen kent z‘n risico‘s. Met uw onderneming als zelfstandig ENERGETIX Distributeur hoeft u echter geen grote risico‘s te nemen door bijvoorbeeld een grote voorraad producten af te nemen. Het is wel verstandig een kleine voorraad te nemen om te kunnen presenteren.
  • Het is voor verdere samenwerking met Energetix noodzakelijk uw gegevens in het centrale computersysteem van ENERGETIX  in te voeren. Door ondertekening van dit contract geeft u daartoe toestemming.

 

DISTRIBUTEURSOVEREENKOMST

 

1. In deze overeenkomst gebruikte begrippen:

Met de “vennootschap” wordt Energetix Gmbh & Co.KG. bedoeld. Met de “distributeur” wordt de persoon bedoeld, die deze overeenkomst ondertekent. De “Starttas” omvat het verkooppakket welke informatie, literatuur en een enkel sieraad bevat om met de business te kunnen beginnen. Met het “product” wordt het volgende bedoeld: producten zijn de in de huidig geldende catalogus afgebeelde goederen, wervingsmaterialen, drukwerken en dergelijke die door de firma ENERGETIX verkocht worden. Dit verdrag regelt alle koop- en verkoopactiviteiten tussen distributeurs en ENERGETIX. Hij/zij koopt en verkoopt ENERGETIX producten uit eigen naam en voor eigen rekening.

2. Verplichtingen van de Distributeur

De distributeur zal:

2.1 De producten en marketingmogelijkheid op een professionele en ethische verantwoordelijke manier verkopen.
2.2 De distributeur hoort de klanten te informeren over het wettelijke en vanuit ENERGETIX gehanteerde recht van annulering en teruggave van de goederen en zal daartoe de door ENERGETIX opgestelde klantenbon gebruiken. Bij een teruggave binnen 14 dagen na de aankoop hoort hij/zij de klant de volledige aankoopprijs terug te geven en de goederen terug te nemen. Vooropgesteld dat de teruggenomen goederen zich in perfecte en onbeschadigde staat bevinden. In overige gevallen gelden de regelingen voor teruggave van ENERGETIX, die op het retourformulier vermeld staat. De distributeur zal zich schikken in de procedures van de vennootschap welke worden omschreven in het distributeurs handboek en dient ten alle tijden bekend te zijn met veranderingen in deze procedures.
2.3 Betalen van bestellingen kan op één van de volgende manieren: creditcard, vooruitbetaling, automatische afschrijving (in Nederland).
2.4 Distributeur zal alleen producten direct van de vennootschap afnemen.
2.5 Distributeur zal geen bestellingen doen uit naam van een andere distributeur zonder schriftelijke toestemming en zonder dat dit is doorgegeven aan de vennootschap.
2.6 Distributeur zal het netwerk niet gebruiken voor de verkoop van producten en/of dienstverlening van andere bedrijven.
2.7 Distributeur zal geen producten van de vennootschap verkopen aan andere distributeurs. Ook het promoten van marketing plannen van andere bedrijven aan distributeurs is niet toegestaan.
2.8 Distributeur zal geen presentatie en/of uitlatingen doen die schadelijk kunnen zijn voor de vennootschap, haar producten, het marketingplan, inkomens potentieel of enig andere zaken.
2.9 Concurrentiebedinging: tijdens de duur van de overeenkomst is het de distributeur verboden, direct of indirect, via of met andere personen of bedrijven zich met de verkoop of verhandeling van concurrerende producten bezig te houden, deze aan te bevelen, een concurrerend bedrijf te adviseren of te vertegenwoordigen, het zelf te verwerven of er, in welke rechtsvorm dan ook, financieel aan deel te nemen.

3. De rechten van de distributeur

3.1 De distributeur mag in alle landen, die door ENERGETIX vrijgegeven zijn, ENERGETIX producten aanbieden, verkopen en distributeurs in het bedrijf invoeren. De distributeur zal de op ieder moment geldige ENERGETIX richtlijnen zoals omschreven in het distributeurshandboek aanhouden en respecteren.
3.2 Er worden geen exclusieve rechten over gebieden aan distributeurs uitgegeven. Ook geen exclusieve franchise.
3.3 De distributeur heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten en dit per aangetekende brief aan de vennootschap kenbaar te maken.
3.4 Gegevens van de downline lijst zijn vertrouwelijk voor de distributeur en mogen niet openbaar gemaakt worden aan anderen. Deze downline lijst bevatten gegevens welke de vennootschap als noodzakelijk acht.

4. De status van de distributeur

4.1 De distributeur is onafhankelijk. Hij/zij is geen agent, werknemer, partner of joint venture van de vennootschap en zal zich ook niet in die hoedanigheid opstellen en/of uitgeven.

4.2 Als twee mensen, die gehuwd met elkaar zijn, ingeschreven willen worden als distributeur dient dit te geschieden op één inschrijving op twee namen.

5. Verplichtingen van de Vennootschap

De vennootschap zal:

5.1 Zich naar beste inspannen om alle door de distributeur bestelde producten te leveren tegen de vastgestelde prijzen.
5.2 De distributeur belonen in overeenstemming met hetgeen beschreven is in het commissieplan van het distributeurs handboek.
5.3 Voldoen aan de verplichting het distributeurshandboek na te leven.
5.4 Binnen 14 dagen na ondertekenen van de overeenkomst deze laten vervallen, mits dit schriftelijk aan de vennootschap is medegedeeld zonder daarvoor enige kosten in rekening worden gebracht. De distributeur heeft recht op teruggave van de gemaakte kosten van de aangeschafte starterstas en/of andere producten, mits deze binnen 14 dagen retour zijn gezonden aan de vennootschap voor rekening van de distributeur en deze goederen in perfecte staat verkeren en in de originele verpakking teruggestuurd worden.
5.5 Meewerken aan vrijwillige beëindiging van de overeenkomst door de distributeur.De distributeur overeenkomst kan door de distributeur op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De distributeur kan alle producten die hij nog in bezit heeft aan ENERGETIX aanbieden om terug te kopen onder de volgende voorwaarden:
- De goederen moeten in perfecte staat zij en in de originele verpakking aangeboden worden.
- De goederen moeten gekocht zijn in de laatste 12 maanden voor het beëindigen van de overeenkomst.
- Als de overeenkomst langer dan 90 dagen geduurd heeft, zal de terugkoopprijs van de teruggestuurde goederen 90% bedragen van de prijs die betaald is door de distributeur en anders de inkoopprijs.
- De goederen worden zonder uitstel teruggestuurd, zodra de overeenkomst is beëindigd. De verzendkosten zijn voor rekening van de distributeur
5.6 Oorbellen kunnen vanwege hygiënische redenen niet teruggenomen worden. In alle gevallen van beëindiging van de overeenkomst door de distributeur is het niet mogelijk om binnen zes maanden opnieuw te worden ingeschreven als distributeur.
5.7 Nadat de overeenkomst is beëindigd en commissie is betaald aan de distributeur mag deze niet door de vennootschap worden teruggevorderd tenzij:
a) De commissie werd betaald op geretourneerde producten
b) De vennootschap heeft de distributeur reeds een terugbetaling gedaan van producten die werden geretourneerd nadat de overeenkomst was opgezegd.

6. Overdraagbaarheid | Verkoop van uw ENERGETIX Business

6.1 De distributeur mag zich terugtrekken uit zijn/haar business zoals door de wet is toegestaan en in overeenstemming met de bepalingen gesteld in het business handboek.

7. Adverteren en verkoopacties, handelsmerk en kopierecht

7.1 De vennootschap heeft het alleenrecht van zijn handelsmerk en is alleen verantwoordelijk voor haar communicatie. Het is de distributeur verboden de naam Energetix, haar logo, handelsnamen, handelsmerken, of service merken te gebruiken welke eigendom zijn van de vennootschap tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gevraagd aan de vennootschap.
7.2 Gedrukte en geprinte materialen evenals video opnames, welke door de vennootschap zijn uitgebracht, hetzij geregistreerd of ongeregistreerd, zijn beschermd door het copyright en blijven immer het eigendom van de vennootschap en mogen niet worden gereproduceerd in geheel of gedeeltes zonder de schriftelijke toestemming van de vennootschap.
7.3 Alle advertenties dienen overeen te stemmen met de bepalingen gesteld in het business handboek.
7.4 De vennootschap behoudt het recht om publicaties of advertenties, redactioneel of promotioneel, in de media te weigeren.
7.5 De vennootschap behoudt het recht om de overeenkomst met distributeurs te beëindigen die zich niet houden aan deze bepalingen.
7.6 In deelnemen aan beurzen zijn alle distributeurs gerechtigd en worden zo ook als gelijke behandeld. Om overinschrijving van beurzen te voorkomen en ook met het oog op fair play tussenv de distributeurs onderling geldt de volgende regeling voor allemaal: als er een beurs gepland wordt, moet deze aangemeld worden bij Energetix. Als deze beurs goedgekeurd is, dan pas de beurs boeken bij de organisatie van de beurs. Zodra er een toezegging van de beursorganisatie is gekomen dient deze ook aan Energetix medegedeeld worden, zodat eventuele distributeurs op de wachtlijst geïnformeerd kunnen worden. Het aanmelden bij de beurs moet geschieden onder de naam 'Energetix sieraden'. In geval distributeurs deze regeling overtreden, behoudt de vennootschap het recht van leveren op te schorten met 2 maanden en bij voortduring het contract op te zeggen.
7.7 Het verkopen op veilingen en verkopen onder de vastgestelde catalogusprijs is verboden. Het verkopen van producten op veilingsites, in het bijzonder Marktplaats, Ebay e.a., is verboden, zo ook verkoop van ENERGETIX op rommel- en vlooienmarkten. Ook verkopen op een product-vreemde markt, zoals een groentemarkt of bloemenmarkt wordt niet op prijs gesteld. De vennootschap behoudt het recht om bij overtreding van dit artikel door de distributeur de levering met 2 maanden op te schorten en/of bij voortduring het contract op te zeggen.

8. Duur, vernieuwen en beëindigen van de overeenkomst

8.1 Deze overeenkomst wordt actief na acceptatie door ENERGETIX. ENERGETIX mag de overeenkomst beëindigen in overeenstemming met de regelmenten, speciaal in het geval van niet nakomen van de regels in artikel 2 en 7. Gedurende de beëindiging, mag ENERGETIX de distributeur uitsluiten van alle contractuele verplichtingen en hem uitsluiten van het werken voor ENERGETIX.

9. Slotbepaling

9.1 Om een eenduidige verkooporganisatie te waarborgen en met het oog op gewenste aanpassing van bedrijfsprocessen vanwege gerechtelijke en technische veranderingen om tegenstrijdigheden en onrechtvaardigheden te vermijden, die zich in het bijzonder door de aanwending van verscheiden nationale rechtspraken welke bij opbouw van een wereldwijd bedrijf voor kunnen doen, is ENERGETIX gerechtigd, richtlijnen en Algemene Voorwaarden onder inachtneming van de belangen van de distributeur te veranderen. In deze gevallen heeft de distributeur een opzeggingsrecht volgens artikel 5.5.
9.2 Goederen blijven het eigendom van ENERGETIX tot het moment, dat deze volledig betaald zijn.
9.3 Het distributeurshandboek en toevoegingen, indien aanwezig, de distributeursovereenkomst en de retourformulieren omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen.
9.4 In het geval, dat er enige controverse bestaat met hetgeen in het distributeurshandboek is geschreven en hetgeen in de distributeursovereenkomst is geschreven, gaan de bepalingen van de distributeursovereenkomst voor. Distributeurs die zich ook bezig houden met sponsoring van andere distributeurs conformeren zich aan de bepalingen, die hieover gesteld zijn in het distributeurshandboek.

 

ENERGETIX GmbH & Co.KG, 55411 Bingen, Februari 2012